Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van I-Moet-Multimedia

1.Toepasselijkheid
1.1.
Op alle offertes en leveringen van I-Moet-Multimedia zijn deze
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2. 
Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen
in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen
bindend indien en voor zover deze door I-Moet-Multimedia
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.Offertes
2.1.
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2.
Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de
opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft
I-Moet-Multimedia het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.Opdrachten/Orders
3.1.
Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de
opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van
zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door
I-Moet-Multimedia.
3.2.
De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht
I-Moet-Multimedia volledig in te lichten over de door hem
gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan
I-Moet-Multimedia, indien dit na aanvaarding van de opdracht
blijkt,gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat
daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding
uit welken hoofde dan ook ontstaat.
4. Prijzen
4.1.
De prijzen van I-Moet-Multimedia zijn gebaseerd op de op de
datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende
factoren. Indien na verloop van 2 maanden na datum van
aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze
kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is
deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het
uitbrengen van de offerte c.q.bevestiging te voorziene
omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen
prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging
voor de opdrachtgever bindend is.
5. Levertijd
5.1.
De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke
opdracht door I-Moet-Multimedia wordt ontvangen.
5.2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door
welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op
schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
6. Leveringen
6.1.
I-Moet-Multimedia. is gerechtigd een opdracht in
deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van
het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering
overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden
7.Risico’s en transport 
7.1.
Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze
voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever
8.Wijziging opdracht
8.1.
Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de
opdrachtgever hetzij als gevolg van het feit dat door welke
omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk
is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden
zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder
kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig
gefactureerd aan de opdrachtgever.
8.2
Indien I-Moet-Multimedia, door omstandigheden ten tijde van
de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk
moet verrichten dan overeengekomen,of werkzaamheden
dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan
hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is
I-Moet-Multimedia gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere
kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken
meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet
uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
9.Auteursrechten
9.1.
De opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de door hem
gemaakte opnamen en ook ten aanzien van de door hem
gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en
voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals
rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor,
tenzij anders is overeengekomen.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor afdracht van rechten
en thuiskopie toeslagen.
9.2.
Alle door de opdrachtgever verstrekte beeld,geluid,en foto
dragers etc. blijven eigendom van de opdrachtgever en dienen
op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden
teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever nog geheel, noch
gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden
gesteld of ter inzage gegeven, noch door I-Moet-Multimedia
worden gebruikt voor de productie van goederen en/of
diensten waarop zij betrekking hebben.
10.Garantie
10.1.
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert
I-Moet-Multimedia dat de haar verstrekte opdracht naar beste
kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap.
11.Betalingsvoorwaarden
11.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling
binnen 14 dagen nadatum van de dan ter zake opgemaakte
factuur netto contant te gebeuren.
11.2.
Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde
betalingstermijn heeft plaatsgevonden is I-Moet-Multimedia
gerechtigd vanaf het einde van deze termijnzonder
ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te
berekenen van 10% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het
dan openstaande bedrag.
11.3
I-Moet-Multimedia. is voorts gerechtigd buiten de koopprijs
en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke,die niet door betaling
zijn veroorzaakt, te vorderen.
Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever
verschuldigd voor elk geval waarin I-Moet-Multimedia zich
voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
12.Eigendomsvoorbehoud
12.1.
Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het
gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle
geleverde goederen eigendom van I-Moet-Multimedia.
12.2.
Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de
overeenkomst tegenover I-Moet-Multimedia niet nakomt is
I-Moet-Multimedia zonder enige ingebrekestelling
gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook
zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is
ontbonden, onverminderd het recht van I-Moet-Multimedia op
vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
13.Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever
13.1.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel
beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt
gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.
13.2.
In bovenstaande gevallen heeft I-Moet-Multimedia voorts het
recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte
daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te
beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht
I-Moet-Multimedia vergoeding te verlangen voor eventuele
schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
13.3.
Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is
I-Moet-Multimedia erechtigd de volledige koopprijs van de
goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te
vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen
prijs te verlangen, dit ter keuze van I-Moet-Multimedia
14.Overmacht
14.1.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt
verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog,
stremming in het vervoer, staking, uitsluiting,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand,
overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval
dat I-Moet-Multimedia door zijn eigen leveranciers, ongeacht
de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld
waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van
I-Moet-Multimedia niet kan worden gevergd, zal de uitvoering
van de overeenkomst worden opgeschort,dan wel de
overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden
beëindigd,alles zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.
15.Ontbinding
15.1.
Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting
uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet
nakomt heeft I-Moet-Multimedia het recht alle met de
betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te
ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of
rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het
recht van I-Moet-Multimedia op vergoeding van schade,
gederfde winst en interest.
16.Geschillen
16.1.
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.